Opdateret 13-09-2017

 

Tvister

Tvister

  • Det forberedende arbejde inden en sag bliver prøvet er altafgørende 
  • Hurtigere afklaring
  • Lavere omkostninger
  • Et personligt engagement

 


Nedenfor kan ses hvilke områder du kan benytte hos Juristfirmaet.

Voldgiftsretten: Typisk en konkret tvist mellem to parter (virksomheder). Sagen bliver ikke offentliggjort og kan ikke appelleres. Benyt firmajuristen.dk

Fogedretten: Inkassosager, udlægsforretninger, tvangsauktion.

Skifteretten: Gældssanering, fælles deling af boet mellem ægtefæller, bosondringer, rekonstruktion virksomheder, konkurser, dødsbobehandling.

Byretten: Repræsentant i småsager.

Større sager: Forlig - stævning - forberedende retsmøde - forlig eller efterfølgende overdragelse til advokat med speciale i netop dette ressort.

Nævn: Mange brancher har deres egne nævn f.eks. Forsikringsankenævnet eller Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg.. Det er en billig og hurtig måde, at få sin sag op på; samtidig med at der er eksperter i nævnene som vurderer dit krav.

Det offentlige: Der er specielle regler for hvordan sagerne tackles. Det er vigtig at få medhold i disse sager, så de ikke appeleres til en højere instans. F.eks. Familiestyrelsen om samvær, osv. De mange offentlige reguleringer og indgreb kræver et indgående kendskab til myndighederne.

Mægling: Når parterne ønsker at forliges på en proper og rimelig måde uden at skulle gå i retten. Mæglingen foregår mundtligt eller skriftligt. Sagen afsluttes med et skriftligt forlig. Mægling tilbydes både private og erhvervslivet.

Mediation: Har to parter en tvist forliger parterne selv sagen med Juristfirmaet som mediator. Mediatoren er ikke mægler, men løser problemstillingen vha. parternes aktive medvirken under møderne. Her kan tages alle emner op, både moralske og ikke juridiske synspunkter. Ud fra en samlet bedømmelse lukker  parterne  sagen. Der er helt klare regler for hvordan sagen "køres" igennem. Afsluttes med et skriftligt forlig.


 

Retshjælpsforsikring i dine private forsikringer, dækker som hovedregel omkostningerne under retssagen. De første kr. 2.500,- skal du som minimum selv lægge ud.  Det forberedende arbejde inden sagen kommer for retten og eventuelt efterfølgende arbejde efter retsproceduren er ikke omfattet af en retshjælpsforsikring.

Fri Proces: Du skal som privatperson have en rimelig grund til at føre retssag, og du skal lide væsentlige afsavn ved betaling af omkostningerne, der er forbundet med sagen (f.eks, pga. lav indkomst). Ved fri proces fritages man for sagsomkostningerne under retssagen (proceduresalæret). Det forberedende arbejde inden sagen føres i retten er ikke omfattet af fri proces.

Offentlig retshjælp tilbydes til samme pris som hos et advokatfirma. Du kan få retshjælp til  næsten alle sager, dog skal din indkomst være lav. Undtagelser hvor du ikke kan få retshjælp er gældssanering, erhvervssager, straffesager, nævn og myndighedssager.